VZDĚLÁVÁNÍ

       Žáci základní školy jsou vzděláváni podle ŠVP „Harmonická škola„, který se snaží o vyváženost a vzájemnou interakci všech vyučovaných předmětů. V programu je rozšířena výuka cizího jazyka, do 5. ročníku jsou již zařazeny hodiny ICT technologií.

         Děti v mateřské škole mají sestavený obdobný školní vzdělávací plán „Harmonická školička“ a pro předškoláky se snažíme zavádět náročnější formy výuky, práci na interaktivní tabuli, grafomotoriku, skupinovou a individuální logopedii, kurz angličtiny hrou, hudební kroužek, jambe bubnování, keramiku. Plynule tak navazujeme a přecházíme z mateřské do základní školy.

       Od školního roku 2013/2014 jsme získali další vzdělávací program - Základní škola speciální, který nám umožní účinnější a lepší integraci handicapovaných dětí do běžného života školy. 

      Škola je zapojena do metodického kabinetu "Klubu neúplných škol", jsme členy Klubu ekologické výchovy ČR a spolupracujeme se SOR Rýmařovsko.

         Vypracováváme celoroční plán ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, v němž prosazuje otevřené komunitní projekty se zaměřením na regionální specifika.  Naše organizace je zapojena do programu „Zdravá škola“, věnuje se prevenci negativních sociálních jevů, prosazuje sportovní a pohybové aktivity, podporujeme pobyt na čerstvém vzduchu a relaxační režim. Zajišťujeme distribuci dotovaných mléčných výrobků do školy a dovoz ovoce. Sledujeme pitný režim dětí, podporujeme výuku zdravovědy a stomatologickou prevenci.

         Individuálně se věnujeme dětem sociálně znevýhodněným a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole funguje reedukační péče řízená celoročním plánem, na němž spolupracují učitelé s pedagogickými poradnami. Jsme schopni zajistit dětem handicapovaným individuální studijní plány, případně asistenta pedagoga. Spolupracujeme se školním psychologem, logopedickou poradnou a speciálními centry.

             

 

 STRAVOVÁNÍ

         Ve škole nově funguje školní jídelna, od 1. 9. 2014 vaříme sami a jídlo se již nedováží od jiných výrobců. O naše strávníky pečují kuchařky Mirka Danielisová a Lenka Srovnalová, elektronickou evidenci obědů a plateb vede Lenka Srovnalová. Technické zabezpečení kuchyně zajišťuje firma Gavona Šumperk a pan Zdeněk Vondra, počítačová agenta stravování - program fa. VIS Plzeň. Děti mají připravovanou kvalitní stravu pouze za cenu normativů potravin nezbytných pro přípravu jídla. Provozní náklady hradí škola. Výše příspěvku závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce a může se měnit. ZŠ a MŠ Stará Ves je jednou z mála obcí v okolí, která takto dotuje děti navštěvující obecní školu a školku. Od 1. 9. 2015 zajišťujeme pro žáky ZŠ svačinky a pitný režim. Cena této nadstandardní služby je 12,- Kč na den.

         Stravování klientů ve školní jídelně se řídí stravovací vyhláškou a školní směrnicí, je pravidelně kontrolováno Krajskou hygienou v Ostravě, pobočkou Bruntál (pověřená osoba MVDr. Michaela Pavelková).  Smluvní dodavatelé: Bikos Olomouc, Rýmařovská pekárna, Moreko Šumperk, M-Fruit Brno.  Průběžně jsou vyhodnocovány finanční normativy, kvalita potravin a spotřební koš včetně pitného režimu. 

      Od roku 2018/19 jsme přešli na platbu školného a stravného formou inkasních srážek z účtu, doplatky lze provést i v hotovosti v jídelně školy u paní Srovnalové. Inkasním způsobem budeme zohledňovat odhlášenou stravu, kterou budeme odečítat při následné platbě. Nebudou tedy vznikat přeplatky a jejich složité vracení klientům. Děkujeme za spolupráce a vstřícnost při zavádění nového systému.

       Strava pro děti mateřské i základní školy je dotovaná. Na tuto dotaci však mají nárok pouze ty dětí, které se účastní výuky. Je-li dítě nemocné, rodič si může odebrat pouze jeden oběd za dotovanou cenu v případě náhlé nemoci. Pokud by odebíral stravu i v ostatní dny nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve škole, musí za ni zaplatit plnou cenu, tedy i provozní náklady. Je tedy nezbytné věnovat zvýšenou pozornost komunikaci se školou a včas stravu odhlašovat. Předejdete tím nepříjemným překvapením a zvýšeným nákladům. Veškeré informace získáte ve vyvěšené stravovací směrnici školy nebo u vedoucí školní jídelny. 

Ceny stravného:         MŠ celodenní provoz           35,- Kč             

                                    polodenní provoz                28,- Kč

                                    ZŠ mladší žáci                    22,- Kč               

                                    starší žáci                           25,- Kč

 Děti s odkladem platí vyšší normativ i v MŠ. Informace podá vedoucí ŠJ.

 Vzdělávání v MŠ je poskytováno za úplatu, která činí 300,- Kč na dítě. Pokud však docházejí do mateřské školy sourozenci, druhé dítě platí sníženou taxu - 100,- Kč. Obdobně jsou zvýhodněny i děti našich zaměstnanců. Děti mladší tří let platí nově rovněž 300,- Kč. Od placení školného jsou osvobozeny děti rodičů sociálně slabých na základě předloženého potvrzení a děti v povinné předškolní přípravě. Děti s odkladem školné rovněž neplatí. Celodenně je kontrolován pitný režim.

      Odhlášení dítěte ze stravování a současně i jeho omluvení ve vyučování bude probíhat prostřednictvím administrátorky  ŠJ formou telefonickou, zasláním SMS nebo zasláním zprávy na mail ŠJ, a to nejpozději do 10:30 hod předchozího dne.  

 

SLUŽBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

         Školní družina funguje v průběhu roku jako ranní od 6:30 hod do 7:30 hod v budově školy a odpolední od 12:00 do 16:00 hod v nové budově školní družiny. Její činnost je řízena plánem a zaměřuje se na rukodělné a výtvarné aktivity, sport a soutěže. Organizuje rovněž výlety a pobyt v přírodě. Poplatek za pobyt žáka ve školní družině 100,- Kč ročně. 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

Dlouhá 261/24, Stará Ves 793 43

Ředitelka školy:
Mgr. Veronika Mikulenková

Telefon 739 027 338 STRAVOVÁNÍ

 

Informace ke školnímu stravování nyní naleznete nově v záložce SLUŽBY, v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

svačinky ZŠ:  

jídelníček: 

  

PROJEKTY

HASTINGS 2018 REAL.pptx (178694906) prezentace k pobytu žáků školy v Anglii 2018