VZDĚLÁVÁNÍ

       Žáci základní školy jsou vzdělávány podle ŠVP „Harmonická škola„ (2016), který se snaží o vyváženost a vzájemnou interakci všech vyučovaných předmětů. V programu je rozšířena výuka cizího jazyka, do 5. ročníku jsou již zařazeny hodiny ICT technologií.

         Děti v mateřské škole mají sestavený obdobný školní vzdělávací plán „Harmonická školička“ (2017) a pro předškoláky se snažíme zavádět náročnější formy výuky, práci na interaktivní tabuli, grafomotoriku, skupinovou a individuální logopedii, kurz angličtiny hrou, hudební kroužek, jambe bubnování, keramiku. Plynule tak navazujeme a přecházíme z mateřské do základní školy.

       Od školního roku 2013/2014 jsme získali další vzdělávací program - Základní škola speciální, který nám umožní účinnější a lepší integraci handicapovaných dětí do běžného života školy. Momentálně vzděláváme podle tohoto programu dívenku ve třetí třídě. 

      Škola je zapojena do metodického kabinetu "Klubu neúplných škol", jsme členy Klubu ekologické výchovy ČR a spolupracujeme se SOR Rýmařovsko.

         Vypracováváme celoroční plán ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, v němž prosazuje otevřené komunitní projekty se zaměřením na regionální specifika.  Naše organizace je zapojena do programu „Zdravá škola“, věnuje se prevenci negativních sociálních jevů, prosazuje sportovní a pohybové aktivity, zavedli jsme pro žáky třetí hodinu tělesné výchovy, podporujeme pobyt na čerstvém vzduchu a relaxační režim. Zajišťujeme distribuci dotovaných mléčných výrobků do školy a dovoz ovoce. Sledujeme pitný režim dětí, podporujeme výuku zdravovědy a stomatologickou prevenci.

         Individuálně se věnujeme dětem sociálně znevýhodněným a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole funguje reedukační péče řízená celoročním plánem, na němž spolupracují učitelé s pedagogickými poradnami. Jsme schopni zajistit dětem handicapovaným individuální studijní plány, případně asistenta pedagoga. Spolupracujeme se školním psychologem, logopedickou poradnou a speciálními centry.

       Zajišťujeme dopravní službu v linkovém  autobuse na trase Stará Ves - Rýmařov a zpět, kdy děti doprovázejí asistentky nebo vychovatelka a na určených zastávkávh je předávají rodičům. Tato služba je zdarma, pouze děti, které ji využívají, musejí mít pro cestování vystavenou průkazku dopravce.

        

 

 STRAVOVÁNÍ

         Ve škole nově funguje školní jídelna, od 1. 9. 2014 vaříme sami a jídlo se již nedováží od jiných výrobců. O naše strávníky pečují kuchařky Mirka Danielisová a Lenka Srovnalová, elektronickou evidenci obědů a plateb vede Lenka Srovnalová. Technické zabezpečení kuchyně zajišťuje firma Gavona Šumperk a pan Zdeněk Vondra, počítačová agenta stravování - program fa. VIS Plzeň. Děti mají připravovanou kvalitní stravu pouze za cenu normativů potravin nezbytných pro přípravu jídla. Provozní náklady hradí škola. Výše příspěvku závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce a může se měnit. ZŠ a MŠ Stará Ves je jednou z mála obcí v okolí, která takto dotuje děti navštěvující obecní školu a školku. Od 1. 9. 2015 zajišťujeme pro žáky ZŠ svačinky a pitný režim. Cena této nadstandardní služby je 12,- Kč na den.

         Stravování klientů ve školní jídelně se řídí stravovací vyhláškou a školní směrnicí, je pravidelně kontrolováno Krajskou hygienou v Ostravě, pobočkou Bruntál (pověřená osoba MVDr. Michaela Pavelková).  Smluvní dodavatelé: Bikos Olomouc, Rýmařovská pekárna, Moreko Šumperk, M-Fruit Brno.  Průběžně jsou vyhodnocovány finanční normativy, kvalita potravin a spotřební koš včetně pitného režimu. 

      Od roku 2018/19 jsme přešli na platbu školného a stravného formou inkasních srážek z účtu, doplatky lze provést i v hotovosti v jídelně školy u paní Srovnalové. Inkasním způsobem budeme zohledňovat odhlášenou stravu, kterou budeme odečítat při následné platbě. Nebudou tedy vznikat přeplatky a jejich složité vracení klientům. Děkujeme za spolupráce a vstřícnost při zavádění nového systému.

       Strava pro děti mateřské i základní školy je dotovaná. Na tuto dotaci však mají nárok pouze ty dětí, které se účastní výuky. Je-li dítě nemocné, rodič si může odebrat pouze jeden oběd za dotovanou cenu v případě náhlé nemoci. Pokud by odebíral stravu i v ostatní dny nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve škole, musí za ni zaplatit plnou cenu, tedy i provozní náklady. Je tedy nezbytné věnovat zvýšenou pozornost komunikaci se školou a včas stravu odhlašovat. Předejdete tím nepříjemným překvapením a zvýšeným nákladům. Veškeré informace získáte ve vyvěšené stravovací směrnici školy nebo u vedoucí školní jídelny. 

Ceny stravného:          MŠ celodenní provoz           35,- Kč             

                                    polodenní provoz                 28,- Kč

                                    ZŠ mladší žáci                     22,- Kč               

                                    starší žáci                            25,- Kč

 Děti s odkladem platí vyšší normativ i v MŠ. Informace podá vedoucí ŠJ.

 Vzdělávání v MŠ je poskytováno za úplatu, která činí 300,- Kč na dítě. Pokud však docházejí do mateřské školy sourozenci, druhé dítě platí sníženou taxu - 100,- Kč. Obdobně jsou zvýhodněny i děti našich zaměstnanců. Děti mladší tří let platí nově rovněž 300,- Kč. Od placení školného jsou osvobozeny děti rodičů sociálně slabých na základě předloženého potvrzení a děti v povinné předškolní přípravě. Děti s odkladem školné rovněž neplatí. Celodenně je kontrolován pitný režim.

      Odhlášení dítěte ze stravování a současně i jeho omluvení ve vyučování bude probíhat prostřednictvím administrátorky  ŠJ formou telefonickou, zasláním SMS nebo zasláním zprávy na mail ŠJ, a to nejpozději do 10:30 hod předchozího dne.  

 

SLUŽBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

         Školní družina funguje v průběhu roku jako ranní od 6:30 hod do 7:30 hod v budově školy a odpolední od 12:00 do 16:00 hod v nové budově školní družiny. Její činnost je řízena plánem a zaměřuje se na rukodělné a výtvarné aktivity, sport a soutěže. Organizuje rovněž výlety a pobyt v přírodě. Poplatek za pobyt žáka ve školní družině 100,- Kč ročně. Vychovatelka ŠD zajišťuje dopravní službu dětí po vyučování.

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

Dlouhá 261/24, Stará Ves 793 43

Ředitelka školy:
Mgr. Veronika Mikulenková

Telefon 739 027 338 STRAVOVÁNÍ

 

Informace ke školnímu stravování nyní naleznete nově v záložce SLUŽBY, v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

svačinky ZŠ:   svačina 18.-22.11.2019.PDF (338789)

jídelníček:   OBĚD 18.-22.11.2019.PDF (242959)

  

PROJEKTY

HASTINGS 2018 REAL.pptx (178694906) prezentace k pobytu žáků školy v Anglii 2018